Statut
fundacji selma racing

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Fundacja Selma Racing, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Małgorzatę Wojtaczka, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mateusza Robaszyńskiego.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2


1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundację powołano na czas nieokreślony.
3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§ 3


1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 


§ 4


1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 


§ 5


1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.

 


§ 6


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, ordery, tytuły honorowe oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


§ 7


Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw Sportu.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8


Podstawowym celem fundacji jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu a w szczególności promowanie, inspirowanie i wspieranie startów polskich żeglarzy w regatach żeglarskich na całym świecie.
Ponadto celami Fundacji są:
1) Inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań mających na celu budowanie zespołu regatowego, który za cel stawia sobie rywalizację w regatach żeglarskich na najwyższym światowym poziomie.
2) Reprezentowanie żeglarzy oraz polskiej społeczności żeglarskiej na międzynarodowych regatach żeglarskich
3) Budowanie społeczności żeglarzy w Polsce, na bazie takich wartości jak: praca zespołowa, przyjaźń, zaufanie, solidarność, pomocność, zaangażowanie, bezpieczeństwo, przedsiębiorczość i profesjonalizm.
4) Promowanie żeglarstwa jako elementu łączącego świat sportu i biznesu.
5) Propagowanie idei wychowania morskiego wśród młodzieży i dorosłych.
6) Aktywizacja środowiska żeglarskiego w Polsce.
7) Wspieranie i finansowanie osób uprawiających żeglarstwo, szczególnie regatowe oraz organizacji i klubów żeglarskich.
8) Finansowanie eksploatacji jednostek żaglowych, których celem są starty w regatach i rejsach żeglarskich.
9) Popularyzacja sportu i kultury fizycznej w tym w szczególności żeglarstwa regatowego wśród młodzieży i dorosłych.
10) Wspieranie reprezentacji żeglarstwa polskiego na forum międzynarodowym i propagowanie żeglarstwa polskiego za granicą,
11) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
12) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
13) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
14) Działalność na rzecz wspierania nauki, edukacji i rozwoju wolontariatu. Szczególne uwzględnienie współpracy europejskiej.
15) Podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń w żeglarstwie.
16) Działalność na rzecz młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
17) Działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
18) Działalność naukowo-techniczna wspomagająca rozwój związany ze sportem i żeglarstwem oraz jego promocją.
19) Działalność kulturalna mająca na celu popularyzowanie sportu i żeglarstwa


§ 9


Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1. Działania mające na celu zakup, budowę lub dzierżawę jachtów regatowych umożliwiających start polskim załogom w regatach żeglarskich.
2. Działania mające na celu zakup, budowę lub dzierżawę jachtów umożliwiających polskim załogom udział w rejsach żeglarskich.
3. Budowanie platformy do szkoleń i treningów dla żeglarzy regatowych, w szczególności dla młodych utalentowanych żeglarzy.
4. Zapewnienie kadry trenerskiej i dostępu do wiedzy oraz przekazywanie doświadczeń żeglarzom startującym i przygotowującym się do startu w regatach żeglarskich.
5. Zdobywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie użytkowania i eksploatacji jednostek żaglowych oraz sprzętu używanego podczas regat i rejsów żeglarskich.
6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i profesjonalizmu w trakcie realizacji przedsięwzięć żeglarskich i sportowych.
7. Organizowanie i branie udziału w wydarzeniach mających na celu promowanie i rozwój żeglarstwa.
8. Współpraca z innymi organizacjami o podobnych lub zbliżonych celach jak Fundacja.
9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, doradztwa i konsultacji oraz projektów sportowych, edukacyjnych i społecznych.
10. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.


§ 10


1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł, z czego 1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą.


§ 12


1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz grantów,
b) zbiórek i imprez publicznych,
c) środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i poza unijnych programów,
d) depozytów bankowych i odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) majątku fundacji
h) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
i) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
j) sprzedaży cegiełek,
k) aukcji internetowych,
l) dochodów kapitałowych,
m) odsetek bankowych,
n) innych wpływów i dochodów.


§ 13


1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn lub spadków, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących te środki, zgodnie z pkt. 4 poniżej.
4. Przekazujący Fundacji dotacje, subwencje, spadki lub darowizny może zastrzec, że środki majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystane w określony sposób. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, subwencji, spadków lub darowizn, bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, subwencje, spadki lub darowizny zostały już przyjęte.
5. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.


§ 14


1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.


§ 15


Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

 

Działalność gospodarcza
§ 16


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji może mieć charakter wyłącznie dodatkowy w stosunku do działalności na rzecz realizacji celów Fundacji.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi z prowadzeniem przez Fundację działalności gospodarczej, będzie przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 17


Do organów Fundacji należą:
– Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
– Rada Fundacji, zwana dalej Radą

§ 18


Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

Fundator
§ 19


Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie członków pierwszego Zarządu i Rady.

Zarząd
§ 20


1. Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach Zarządu w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę Fundacji.

§ 21


1. Skład pierwszego Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
2. Skład Zarządu w kolejnych kadencjach powoływany jest przez Radę.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji lub odwołaniem z tej funkcji przez Radę. W takiej sytuacji Rada może uzupełnić skład Zarządu.

§ 22


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Prezes i Wiceprezes Zarządu wybierany jest przez Radę Fundacji.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zapewniające realizację celów statutowych
b) sporządzanie planów pracy i budżetu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Fundacji i innych sprawozdań zgodnie obowiązującymi Fundację aktami prawnymi,
f) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw,
g) uchwalanie wewnętrznych regulaminów i przepisów służących realizacji celów statutowych Fundacji,
h) zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia za zgodą Rady.

§ 23


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani do potwierdzenia otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji
§ 24


1. Pierwszy skład Rady powoływany jest przez Fundatora
2. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji. 3. W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do siedmiu osób.
4. Rada Fundacji składa się z członków stałych (tzw. „Stali Członkowie”). Do rady może należeć również nie więcej niż czterech członków niestałych (tzw. „Niestali Członkowie”).

§ 25


1. Pierwsi Stali Członkowie Rady powoływani są uchwałą Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Stałymi Członkami Rady Fundacji z chwilą powołania Fundacji stają się: Krzysztof Jasica, Piotr Kuźniar i Małgorzata Wojtaczka. 3. Następnych Członków Stałych Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
4. Niestałych Członków Rady powołują Członkowie Stali Rady Fundacji na okres dwóch lat.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe i z tego tytułu nie przysługuje członkom jakiekolwiek wynagrodzenie. Rada Fundacji może jednak przyznać zwrot wydatków koniecznych, poniesionych przez członków Rady Fundacji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 26


1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, uchwałodawczych i nadzorczych, a w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie, jej uchwały są wiążące dla Zarządu Fundacji.
3. Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 27


1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
4. Członkowie Rady są zobowiązani do potwierdzenia otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
5. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady.
6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 28


Do kompetencji Rady należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, b) powoływanie następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
c) zatwierdzanie powołanych przez Zarząd pracowników Fundacji oraz zatwierdzanie wysokości ich wynagrodzenia,
d) uchwalanie regulaminów służących realizacji celów statutowych przez Zarząd
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności i innych sprawozdań wymaganych aktami prawnymi dotyczącymi Fundacji.
f) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
g) nadzorowanie działań Zarządu.
h) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
i) uchwalanie zmian Statutu Fundacji.

Sposób reprezentacji
§ 29


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych przekraczających 50.000 PLN wymagana jest zgoda Rady Fundacji.
3. Zasady postępowania w sprawach opisanych w pkt 2. powyżej określone są w Regulaminie Zarządu Fundacji oraz Regulaminie Rady Fundacji.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe


Zmiana statutu
§ 30


Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Uchwała zostaje podjęta bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch Stałych Członków Rady podczas posiedzenia Rady. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją
§ 31


1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji.


Likwidacja Fundacji
§ 32


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje wspólnie Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich Stałych Członków Rady.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji lub osób fizycznych o zbliżonych celach.


Sprawy nieuregulowane
§ 33


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.